Nasze wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze nieruchomości oraz zespół licencjonowanych zarządców, inżynierów budowlanych, księgowych, prawników i wykwalifikowany zespół techników pozwalają nam na przedstawienie Państwu pełnej oferty administrowania.

 • Protokolarne przejęcie nieruchomości;
 • Wystąpienie o nadanie numeru NIP, Regon, założenie konta bankowego;
 • Prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali;
 • Pełna organizacja zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • Przyjmowanie zgłoszeń o awariach i usterkach przez 24h, zlecanie ich usunięcia przez profesjonalnych techników oraz nadzór nad ich wykonaniem;
 • Obsługa nieruchomości i mieszkańców przez doświadczonego Administratora dyżurującego w stałych godzinach;
 • Nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynków służącego do wspólnego użytku mieszkańców oraz otoczenia budynków, w tym także zieleni;
 • Internetowa obsługa rozliczeń mieszkańca za pomocą witryny e-kartoteka.pl, umożliwiająca kontrolę płatności i naliczeń oraz wgląd w bieżące akty prawne wspólnoty, aktualności, ogłoszenia;
 • Zapewnienie preferencyjnych warunków Ubezpieczenia Wspólnoty;
 • Pomoc prawna dla Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych;
 • Pomoc w doborze najodpowiedniejszych dla wspólnoty ofert na towary i usługi w oparciu o obszerne badanie rynku;
 • Troska o powiększenie dochodów oraz poprawę bezpieczeństwa fizycznego, technicznego i energetycznego;
 • Kontrolowanie pod względem merytorycznym wykonania zawartych przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w imieniu Wspólnoty umów o dostawę energii elektrycznej, wody, gazu oraz zapewnienie usuwania z terenu nieruchomości nieczystości stałych i płynnych;
 • Występowanie w imieniu Zarządu do właścicieli lokali z żądaniem ich udostępnienia, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości;
 • Wykonywanie, za wiedzą i zgodą Zarządu, innych czynności niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, w tym opracowywanie i przedkładanie Zarządowi planów remontów i planów zarządzania nieruchomością, jakie po akceptacji przez Zarząd miałyby być przedkładane właścicielom lokali do uchwalenia;
 • Udzielanie każdemu z właścicieli lokali na każde jego życzenie, wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną;
 • Wykonywanie na polecenie Zarządu wszelkich czynności związanych ze zwoływaniem raz w roku zebrań właścicieli lokali, przygotowywaniem projektów uchwał oraz powiadamianiem w imieniu Zarządu Wspólnoty właścicieli lokali o treści uchwał podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów pod uchwałą;
 • Przejęcie od dotychczasowego administratora wszelkiej możliwej do uzyskania dokumentacji dotyczącej administrowanej nieruchomości;
 • Obsługa prawna w zakresie spraw bieżących wspólnoty;
 • Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej, zgodnie z dostarczoną Zleceniobiorcy przez Zarząd odrębną uchwałą właścicieli lokali określającą zakres i formę tej ewidencji;
 • Dokonywanie rozliczeń i przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zapłaty za roboty lub usługi związane z nieruchomością wspólną i świadczone na rzecz nieruchomości;
 • Pobieranie i windykacja z upoważnienia Zarządu Wspólnoty należnych od właścicieli lokali wpłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, w tym kosztów remontów tej nieruchomości m.in. w oparciu o współpracę z Krajowym Rejestrem Długów;
 • Windykacja należności stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej oraz doradztwo prawne;
 • Wypełnianie w imieniu Wspólnoty części obowiązków, związanych z faktem zatrudniania przez nią osób fizycznych na zasadach umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
 • Prowadzenie sprawozdawczości finansowej, w szczególności podatkowej (VAT-7, CIT-2, CIT-8, PCCP), zgodnie z obowiązującym prawem;
 • Sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych od usługodawców faktur i rachunków;
 • Przedstawianie Zarządowi do zaakceptowania sprawozdania z działalności finansowej za poprzedni rok, które stanowić będzie podstawę sporządzania sprawozdania przedkładanego przez Zarząd na corocznym zebraniu właścicieli lokali;
 • Sporządzanie budżetu wspólnoty (planu gospodarczego) wg ustaleń Zarządu oraz kontrola jego wykonania;
 • Doradztwo w zakresie finansowania działalności wspólnoty;
 • Kontrolowanie wykonania i rozliczanie zawartych przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w imieniu Wspólnoty umów o dostawę energii elektrycznej, wody, gazu oraz zapewnienie usuwania z terenu nieruchomości nieczystości stałych i płynnych;
 • Przejęcie i nadzór nad kompletnością dokumentacji technicznej nieruchomości od dewelopera/ byłego zarządcy;
 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego;
 • Przeprowadzanie obowiązkowych i kompleksowych kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości;
 • Przeprowadzanie kontroli stanu technicznego placu zabaw;
 • Nadzór nad bieżącą konserwacją nieruchomości wspólnej w zakresie m.in. ogólnobudowlanym, instalacji wodno-kanalizacyjnej, ślusarskiej, elektrycznej i innych należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej;
 • Zlecanie i nadzór nad usuwaniem awarii i skutków awarii na nieruchomości wspólnej, przy czym zakres robót związanych z usuwaniem skutków awarii wymaga w każdym przypadku osobnego uzgodnienia z Zarządem. Prowadzenie rejestru zgłoszeń usterek i awarii;
 • Nadzór nad wykonaniem remontów bieżących, zgodnie z planem przyjętym na dany rok kalendarzowy uchwałą właścicieli lokali;
 • Dokonywanie raz w miesiącu przeglądu urządzeń zainstalowanych w nieruchomości wspólnej, egzekwowanie napraw gwarancyjnych, przy wydawaniu opinii o przyczynie awarii oraz przy ustalaniu czy awaria powstała w części wspólnej lub w lokalu obciąża wykonawcę, Wspólnotę czy właściciela lokalu (lub najemcę);
 • Wykonywanie, za wiedzą i zgodą Zarządu, innych czynności niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, w tym opracowywanie i przedkładanie Zarządowi planów remontów i planów zarządzania nieruchomością, jakie po akceptacji przez Zarząd miałyby być przedkładane właścicielom lokali do uchwalenia;
 • Kontrola nad należytym wywiązywaniem się z obowiązków podwykonawców, w tym: firm sprzątających, konserwatorów, ochrony obiektu;
 • Przeprowadzanie konkursu ofert i negocjacji w celu uzyskania najlepszej oferty i warunków umowy z kontrahentami w tym wykonawcami ewentualnych remontów i modernizacji budynków;
 • Reprezentowanie Wspólnoty przed dostawcami mediów oraz przedsiębiorstwami gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez podpisywanie niezbędnych umów na dostarczenie mediów, kontrola jakości usług i negocjowanie stawek;

Profesjonalne administrowanie budynkami i lokalami – Warszawa i Piaseczno

Z myślą o właścicielach nieruchomości – np. apartamentów, którzy nabyli lokale w celach inwestycyjnych przygotowaliśmy ofertę zarządzania nimi. Jeśli posiadają Państwo mieszkanie, a z uwagi na inne obowiązki czy przebywanie za granicą nie macie czasu na wypełnianie obowiązków administracyjnych – LARIX przejmie je na siebie. Zajmujemy się profesjonalnym administrowaniem nieruchomościami na terenie miasta Warszawa oraz Piaseczno.

Zarządzanie budynkami jest naszą specjalnością – zarówno w dużych wspólnotach mieszkaniowych, jak i tych niewielkich. Doskonale rozumiemy więc potrzeby właścicieli lokali i nieustannie staramy się im sprostać. Zarządzanie budynkiem czy lokalem przez LARIX oznacza, że jego właściciel może spać spokojnie. My zajmiemy się wszystkimi sprawami administracyjnymi, finansowymi oraz technicznymi.

Zarządzanie budynkiem i lokalami przez LARIX – sprawdź, jak pracujemy

Gdy chodzi o administrowanie budynkami, LARIX dysponuje zespołem doświadczonych pracowników – nasz zespół ekspertów posiada wszelkie wymagane przez prawo dokumenty – licencje, uprawnienia oraz szeroki zakres kompetencji. Właśnie dlatego nasza firma oferuje profesjonalne zarządzanie budynkiem na terenie miasta Warszawa i Piaseczno. W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

 • pełną obsługę finansową – włączając w to naliczanie i rozliczanie mediów oraz nadzór nad realizacją płatności,
 • kompleksowe wsparcie dla mieszkańców – administrowanie budynkami to dla nas również troska o pełną satysfakcję najemców,
 • pomoc techniczną – sprawnie reagujemy, gdy pojawią się drobne usterki, a sytuacje losowe sprawią, że lokal będzie wymagał interwencji np. złotej rączki czy też elektryka,
 • wszechstronną obsługę najemców – także w zakresie przygotowywania umów najmu oraz bieżącego kontaktu,
 • reprezentację właściciela we wszystkich sprawach związanych z nieruchomością – zarówno w kontakcie z najemcami, jak i dostawcami mediów czy wykonawców usług,
 • podejmowanie ewentualnych działań windykacyjnych w porozumieniu z prawnikiem.

Współpracując z LARIX mogą Państwo również liczyć na:

 • stały kontakt oraz informacje o tym, jak przebiega zarządzanie budynkami,
 • regularne dostarczanie raportów o aktualnej sytuacji,
 • pełen profesjonalizm i zaangażowanie – do potrzeb naszych Klientów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do oczekiwań,
 • uczciwe i przejrzyste warunki finansowe współpracy – stawiamy na transparentne rozliczenia i przyjazne stawki.
 • pomoc w wycenie mieszkania lub innych nieruchomości

Zarządzanie budynkami i administrowanie nieruchomościami to nasza praca i pasja. Mogą więc Państwo liczyć na pełne zaangażowanie oraz rzetelną i niezawodną obsługę. Czuwamy nad lokalami, mając na uwadze dobro właścicieli. Serdecznie zapraszamy do współpracy klientów z miasta Warszawa oraz Piaseczno.

Larix – wycena nieruchomości

wycena nieruchomości warszawa - piasecznoJednym z podstawowych zakresów działalności Larix jest wycena nieruchomości oraz szeroko rozumiane doradztwo na rynku nieruchomości. Zajmujemy się wyceną mieszkań, domów, lokali użytkowych, działek oraz innych rodzajów nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Warszawa, oraz Piaseczno.

Z naszych usług korzystają zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorstwa czy inne podmioty administracyjne. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w branży nieruchomości oraz kadrze specjalistów gwarantujemy naszym klientom terminowe, profesjonalne oraz solidne usługi wyceny nieruchomości oraz administrowanie budynkami z zachowaniem konkurencyjnych cen. Każdy z naszych klientów jest obsługiwany indywidualnie, dzięki czemu jesteśmy w stanie rozwiązać pojawiające się podczas wyceny nieruchomości problemy. W trosce o wygodę naszych klientów wszystkimi formalnościami zajmujemy się osobiście, a nasz rzeczoznawca majątkowy przedstawia im gotowe zestawienie bez konieczności wychodzenia z domu.

Postaw na wiedzę i profesjonalizm

Nasi specjaliści to osoby fizyczne, które posiadają odpowiednie przeszkolenie oraz niezbędne uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego pozwalające działać im w zakresie szacowania wartości nieruchomości. Wycena nieruchomości prowadzona jest indywidualnie dla każdego z klientów na podstawie obowiązującego w Polsce prawa, z troską o interesy klientów oraz zachowaniem etyki zawodowej. Każdy zatrudniony u nas rzeczoznawca majątkowy działa bezstronnie z poszanowaniem interesów oraz prawa RP, a także zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej. Swoje działania prowadzimy w sposób przejrzysty oraz zrozumiały dla klientów.

Wycena nieruchomości – krok po kroku

Sprzedaż nieruchomości wymaga jej odpowiedniej wyceny. Bardzo często działając na własną rękę, można źle oszacować jej koszt, przez co znalezienie kupca może okazać się problemem. Proces wyceny nieruchomości wymaga odpowiedniej wiedzy oraz czasu. W przypadku wyceniania nieruchomości na własną rękę można przeszacować jej wartość nawet o 50%, a to może prowadzić do braku zainteresowania. Larix to profesjonalna wycena mieszkań i innych nieruchomości a także obsługa nieruchomości na terenie miasta Warszawa oraz Piaseczno. Swoje działania opieramy na czterech podstawowych krokach.

 • Pierwszym krokiem w wycenie nieruchomości jej oszacowanie sytuacji panującej na rynku. Istotne jest sprawdzenie aktualnego popytu oraz podaży na wycenianą nieruchomość.
 • Drugim krokiem mającym istotny wpływ na wycenę jest lokalizacja. Połączenia komunikacyjne z ważnymi miejscami na mapie miasta są niezwykle istotne – bliskość przystanków autobusowych, linii metra czy linii tramwajowych mają znaczący wpływ na atrakcyjność nieruchomości. Wycena mieszkań i domów wiąże się też z oceną dostępu do punktów medycznych, szkół, przedszkoli czy większych sklepów. Niezwykle istotna jest również atmosfera, jaka panuje w danej okolicy – nikt nie zdecyduje się na nieruchomość w dzielnicy uznawanej za niebezpieczną.
 • Trzecim punktem podczas wyceny nieruchomości jest wkład własny, jaki poniósł klient w doprowadzeniu jej do aktualnego stanu. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione z tytułu odnowienia i uatrakcyjnienia nieruchomości mogą zostać wliczone podczas wyceny. Na podniesienie wartości nieruchomości wpływa między innymi jej stan techniczny – odnowiona i zadbana nieruchomość sprzyja wyższej wycenie oraz większemu zainteresowaniu potencjalnych nabywców.
 • Czwartym krokiem jest indywidualne spotkanie z klientem, na którym omówione zostaną wszelkie aspekty dotyczące nieruchomości. Nasi wykwalifikowani specjaliści pomogą w doradzeniu jak odpowiednio wyeksponować najistotniejsze elementy, dzięki czemu sprzedaż nieruchomości będzie dużo prostsza i szybsza.

 

Zachęcamy do kontaktu, jeśli interesuje Państwa sprawna sprzedaż nieruchomości po najlepszej możliwej cenie. Nasi rzeczoznawcy majątkowi zajmują się wyceną mieszkań, domów, działek, lokali użytkowych i innych rodzajów nieruchomości, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na ich wartość.

SCROLL TO TOP