• Przejęcie i nadzór nad kompletnością dokumentacji technicznej nieruchomości od dewelopera/ byłego zarządcy;
 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego;
 • Przeprowadzanie obowiązkowych i kompleksowych kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości;
 • Przeprowadzanie kontroli stanu technicznego placu zabaw;
 • Nadzór nad bieżącą konserwacją nieruchomości wspólnej w zakresie m.in. ogólnobudowlanym, instalacji wodno-kanalizacyjnej, ślusarskiej, elektrycznej i innych należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej;
 • Zlecanie i nadzór nad usuwaniem awarii i skutków awarii na nieruchomości wspólnej, przy czym zakres robót związanych z usuwaniem skutków awarii wymaga w każdym przypadku osobnego uzgodnienia z Zarządem. Prowadzenie rejestru zgłoszeń usterek i awarii;
 • Nadzór nad wykonaniem remontów bieżących, zgodnie z planem przyjętym na dany rok kalendarzowy uchwałą właścicieli lokali;
 • Dokonywanie raz w miesiącu przeglądu urządzeń zainstalowanych w nieruchomości wspólnej, egzekwowanie napraw gwarancyjnych, przy wydawaniu opinii o przyczynie awarii oraz przy ustalaniu czy awaria powstała w części wspólnej lub w lokalu obciąża wykonawcę, Wspólnotę czy właściciela lokalu (lub najemcę);
 • Wykonywanie, za wiedzą i zgodą Zarządu, innych czynności niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, w tym opracowywanie i przedkładanie Zarządowi planów remontów i planów zarządzania nieruchomością, jakie po akceptacji przez Zarząd miałyby być przedkładane właścicielom lokali do uchwalenia;
 • Kontrola nad należytym wywiązywaniem się z obowiązków podwykonawców, w tym: firm sprzątających, konserwatorów, ochrony obiektu;
 • Przeprowadzanie konkursu ofert i negocjacji w celu uzyskania najlepszej oferty i warunków umowy z kontrahentami w tym wykonawcami ewentualnych remontów i modernizacji budynków;
 • Reprezentowanie Wspólnoty przed dostawcami mediów oraz przedsiębiorstwami gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez podpisywanie niezbędnych umów na dostarczenie mediów, kontrola jakości usług i negocjowanie stawek;
SCROLL TO TOP