• Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej, zgodnie z dostarczoną Zleceniobiorcy przez Zarząd odrębną uchwałą właścicieli lokali określającą zakres i formę tej ewidencji;
  • Dokonywanie rozliczeń i przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zapłaty za roboty lub usługi związane z nieruchomością wspólną i świadczone na rzecz nieruchomości;
  • Pobieranie i windykacja z upoważnienia Zarządu Wspólnoty należnych od właścicieli lokali wpłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, w tym kosztów remontów tej nieruchomości m.in. w oparciu o współpracę z Krajowym Rejestrem Długów;
  • Windykacja należności stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej oraz doradztwo prawne;
  • Wypełnianie w imieniu Wspólnoty części obowiązków, związanych z faktem zatrudniania przez nią osób fizycznych na zasadach umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
  • Prowadzenie sprawozdawczości finansowej, w szczególności podatkowej (VAT-7, CIT-2, CIT-8, PCCP), zgodnie z obowiązującym prawem;
  • Sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych od usługodawców faktur i rachunków;
  • Przedstawianie Zarządowi do zaakceptowania sprawozdania z działalności finansowej za poprzedni rok, które stanowić będzie podstawę sporządzania sprawozdania przedkładanego przez Zarząd na corocznym zebraniu właścicieli lokali;
  • Sporządzanie budżetu wspólnoty (planu gospodarczego) wg ustaleń Zarządu oraz kontrola jego wykonania;
  • Doradztwo w zakresie finansowania działalności wspólnoty;
  • Kontrolowanie wykonania i rozliczanie zawartych przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w imieniu Wspólnoty umów o dostawę energii elektrycznej, wody, gazu oraz zapewnienie usuwania z terenu nieruchomości nieczystości stałych i płynnych;
SCROLL TO TOP