• Protokolarne przejęcie nieruchomości;
 • Wystąpienie o nadanie numeru NIP, Regon, założenie konta bankowego;
 • Prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali;
 • Pełna organizacja zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • Przyjmowanie zgłoszeń o awariach i usterkach przez 24h, zlecanie ich usunięcia przez profesjonalnych techników oraz nadzór nad ich wykonaniem;
 • Obsługa nieruchomości i mieszkańców przez doświadczonego Administratora dyżurującego w stałych godzinach;
 • Nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynków służącego do wspólnego użytku mieszkańców oraz otoczenia budynków, w tym także zieleni;
 • Internetowa obsługa rozliczeń mieszkańca za pomocą witryny e-kartoteka.pl, umożliwiająca kontrolę płatności i naliczeń oraz wgląd w bieżące akty prawne wspólnoty, aktualności, ogłoszenia;
 • Zapewnienie preferencyjnych warunków Ubezpieczenia Wspólnoty;
 • Pomoc prawna dla Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych;
 • Pomoc w doborze najodpowiedniejszych dla wspólnoty ofert na towary i usługi w oparciu o obszerne badanie rynku;
 • Troska o powiększenie dochodów oraz poprawę bezpieczeństwa fizycznego, technicznego i energetycznego;
 • Kontrolowanie pod względem merytorycznym wykonania zawartych przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w imieniu Wspólnoty umów o dostawę energii elektrycznej, wody, gazu oraz zapewnienie usuwania z terenu nieruchomości nieczystości stałych i płynnych;
 • Występowanie w imieniu Zarządu do właścicieli lokali z żądaniem ich udostępnienia, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości;
 • Wykonywanie, za wiedzą i zgodą Zarządu, innych czynności niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, w tym opracowywanie i przedkładanie Zarządowi planów remontów i planów zarządzania nieruchomością, jakie po akceptacji przez Zarząd miałyby być przedkładane właścicielom lokali do uchwalenia;
 • Udzielanie każdemu z właścicieli lokali na każde jego życzenie, wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną;
 • Wykonywanie na polecenie Zarządu wszelkich czynności związanych ze zwoływaniem raz w roku zebrań właścicieli lokali, przygotowywaniem projektów uchwał oraz powiadamianiem w imieniu Zarządu Wspólnoty właścicieli lokali o treści uchwał podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów pod uchwałą;
 • Przejęcie od dotychczasowego administratora wszelkiej możliwej do uzyskania dokumentacji dotyczącej administrowanej nieruchomości;
 • Obsługa prawna w zakresie spraw bieżących wspólnoty;
SCROLL TO TOP